Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Metodinių grupių nuostatai 2023 m. 2023-03-09 13:19:26 131.02 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos nuostatai 2018 m. 2023-03-07 14:02:31 7.05 MB
Ekologinės-edukacinės akcijos "Žemė - mano namai 2023” nuostatai 2023-04-19 11:31:46 183.54 KB
Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai 54.88 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2023-03-14 16:37:54 167.87 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-05-10 11:53:36 281.36 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-14 16:38:11 141.72 KB
Vidaus kontrolės politika 2023-03-14 16:38:24 252.21 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-03-14 16:38:29 8.01 MB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos apmokėjimo sistemos aprašas 2024-03-21 19:01:13 9.41 MB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos pedagogų etikos kodeksas 2023-03-14 16:37:26 213.94 KB
Lietuvos Respubliko Švietimo ir sporto ministerijos patvirtintas pedagogų etikos kodeksas

2018 metų bukletas

2023-03-14 16:37:26 7.25 MB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-14 16:37:26 191.82 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2021 m. 2023-03-14 16:37:26 3.96 MB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-05-10 11:52:28 249.82 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-03-14 16:37:26
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašas 2023-03-14 16:37:26
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašo PRIEDAS NR.1 2023-03-14 16:37:26
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašo PRIEDAS NR.2 2023-03-14 16:37:26
Sprendimas. dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos 2023-03-14 16:37:26
Maitinimo organizavimo vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-03-14 16:37:26
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas 2023-12-11 12:42:54 35.46 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2023-05-10 11:51:28 103.12 KB
Mokytojų budėjimo tvarkos aprašas 2023-05-10 11:51:49 99.92 KB
Dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo tvarkos aprašas 105.63 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 109.83 KB
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 156.87 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 108.6 KB
Klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas 114.77 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 139.86 KB
Mokymosi proceso organizavimas nuotoliniu būdų tvarkos aprašas 2023-10-17 11:10:04 193.83 KB
Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai 54.88 KB
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos tvarkos aprašas 2023-12-11 12:40:24 35.46 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-05-30 12:09:55 437.86 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2023-03-14 16:38:54 320.41 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-03-14 16:40:18 8.45 MB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos vidaus kontrolės politika 2023-04-19 11:06:47 252.21 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2023-03-14 16:39:00 320.41 KB
Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-14 16:40:47 324.92 KB
Priėmimas į mokyklą
Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2022 metų 2023-03-23 01:55:42 203.28 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-03-23 01:57:16 236.55 KB
Priėmimo grafikas 2022-02-09 2022-09-21 14:10:36 201.75 KB
Priimtų mokinių sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2021-2022 m. m. 2023-03-23 01:55:56 481.98 KB
Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2019 metų 2023-03-23 01:56:06 719.19 KB
Списки зачисленных в школу учеников с указанием номера заявления (МОК) эл. системы 2021-2022 2023-03-23 01:56:14 481.98 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2024-05-06 11:12:13 253.61 KB
Prašymai, pažymos, formos
Pažyma dėl ligos 2022-03-23 08:16:44 90.23 KB
Prašymas-paraiška (forma SP-11) 2022-03-23 10:04:45 35.41 KB
Pedagogų tarybos nuostatai
Pedagogų tarybos nuostatai 2023 m. 2023-03-07 17:10:36 99.23 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:26:52 2.26 MB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:26:59 2.99 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:06 2.03 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:24:31 61 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:13 114.4 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas (1 priedas) 2022-10-07 19:25:43 127.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:25:19 22.43 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:28:09 21.62 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Meno vadovo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:22 1.21 MB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:34 1.92 MB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-15 10:53:40 76 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:59 2.08 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:27:49 2.23 MB
Valytojos pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:25:53 1.92 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:24:41 15.25 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:24:18 22.61 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-07 19:21:40 21.34 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45